Missie, Visie en Doelstelling: 

Missie:                                                                                                                                                                                                                                        Stichting Toekomst en Talent brengt sport- en buurtverenigingen, scholen, bewoners en een ieder die er een belang bij kan hebben met elkaar in contact, met als doel: mensen in Amsterdam Zuidoost te laten ontmoeten en bewegen. Toekomst en Talent is een verbindende factor. Bestaande sport en buurtactiviteiten worden ondersteund. Daarnaast worden nieuwe activiteiten opgesteld en gestimuleerd.

Visie:                                                                                                                                                                                                                                                   Een goede samenwerking tussen scholen en verenigingen en het stadsdeel ZO, waardoor sportparticipatie, ouderparticipatie en buurtparticipatie versterkt wordt.

Doelstelling:                                                                                                                                                                                                                         Stichting Toekomst en Talent heeft als doel het initiëren, verbinden en ondersteunen van lokale initiatieven en ontmoetingen, met name door middel van sport en bewegen en het overdragen van kennis.

Doelen:

  • Verbeteren doorstroming vanuit schoolsporttoernooien naar de verenigingen (verbeteren Sportparticipatie). Dit door de organisatie van schoolsporttoernooien.
  • Integreren van bestaande en te initiëren buurtactiviteiten met sportverenigingen (verbeteren Buurtparticipatie); hiermee ook verbeteren exploitatie sportaccommodaties.
  • Betrekken en informeren van de ouders bij de sportactiviteiten/schoolsporttoernooien (verbeteren Ouderparticipatie).

Organisatie:                                                                                                                                                                                                                        Het bestuur van de stichting fungeert als netwerk naar alle partijen in Zuidoost en daar buiten, die een rol kunnen spelen bij het realiseren van de doelstelling en doelen. Voor de praktische uitvoering van deze doelen zijn project- en werkgroepen actief. In deze groepen zijn vertegenwoordigers van eerdere genoemde partijen actief.

Informatiebronnen:                                                                                                                                                                                                                   Als belangrijke informatiebron fungeert de website. Op deze website neemt de Schoolsportkalender een prominente plaats in. Op de  Schoolsportkalender staan de schoolsportkampioenschappen voor (de kinderen van) de basisscholen uit Amsterdam Zuidoost. Naast de Schoolsportkalender is er ook de Sportagenda, waarop toegankelijke sportieve activiteiten gemeld staan die er in Zuidoost e.o. georganiseerd worden.

Bestuur:
BartJan Commissaris
Voorzitter, aandachtsgebied Buurt- en Ouderparticipatie.

Eva Katona
Lid, aandachtsgebied Sociaal Domein.

HenkP. Blok
Penningmeester, aandachtsgebied Sportparticipatie en sportief Maatschappelijke ontwikkelingen.

Richard Schuiling
Lid, aandachtsgebied Schoolsporttoernooien.

Vacant
Secretaris.