13 jan

 • By Redactie Toekomst en Talent
 • In Overig
 • Commentaar Off

Uit de Oude Doos van de Sport Adviesraad Amsterdam Zuidoost (maart 2008).

Uit onderzoek is gebleken dat vele bewoners uit Zuidoost, niet in ons Stadsdeel sporten, of beter gezegd: aangesloten zijn bij een sportvereniging van buiten Zuidoost. Informeel wordt er voldoende gebruik gemaakt van de vele trap- en speelveldjes in de wijk, maar de deelname aan de georganiseerde sport (gevestigd in Zuidoost) is laag. Uit een onderzoek (2005) van de Sportadviesraad Zuidoost (met <input> van gegevens van de KNVB (de voetbalbond), bleek dat maar liefst 75% van de in Zuidoost woonachtige voetballers, buiten het stadsdeel voetbalt (concreet: van de 2500 geregistreerde KNVB-leden in Zuidoost, speelt 75% over de stadsdeel grens = 1750 Zuidoosters). Terwijl Zuidoost maar liefst zeven voetbalverenigingen kent.

Nu zijn er een aantal redenen te noemen waarom er grensoverschrijdend sportverkeer is. Aangezien Zuidoost een relatief jonge wijk is hebben vele bewoners nog een band met de sportvereniging uit de buurt ‘waar men vandaan komt’. Ook is voor vele bewoners het begrip ‘georganiseerde sport’ geen gangbaar fenomeen. Sport is bekend als een oefenactiviteit op school of in de buurt (projecten als Topscore en Jippie verstevigen deze gedachte). Tot slot, en niet onbelangrijk: dient er voldoende sportinfrastructuur te zijn. Dit kan vertaald worden in: goed georganiseerde sportverenigingen en toegankelijke en multifunctioneel ingerichte sportaccommodaties. Verbetering van de sportinfrastructuur is het motto de komende jaren.

Als gesteld zijn er twee pijlers om de sportinfrastructuur te verbeteren:

 • Versterk de sportverenigingen/de lokale sport.
 • Verbeter de sportaccommodatie en vorm multifunctionele sportcentra.In de integrale Kadernota Sport Zuidoost 2005-2010 is een stappenplan neergezet, waarbij de sportinfrastructuur versterkt dient te worden. Een macrovisie. Nadeel is dat de zelfstandige sportorganisaties hun zicht veelal beperkt hebben tot de ontwikkeling van het eigen sportinstituut, ook niet onlogisch, want dat is hun maatschappelijke verantwoording die men op zich heeft genomen. Alleen de belangen op macro en micro niveau wrijven wel eens langs elkaar, waardoor de uitvoering van de Sportnota ZO nog niet op alle punten op schema is.Wellicht is dit ook niet erg, want vanuit de centrale stad dient een nieuw Sportplan zich aan, dit voor de periode 2009-2012. Dit Sportplan is een raamovereenkomst tussen de stad en de stadsdelen: een gezamenlijke doelstelling en koers, dit in een nauwe samenwerking. Waarbij de centrale stad dus feitelijk de regie deels naar zich toe trekt, dit overigens in goed overleg met de vertegenwoordigers namens de stadsdelen. In deze Sportnota Amsterdam uiteraard aandacht voor de versterking van de sportinfrastructuur. Bijzonder benoemd is een rol voor alle beleidsterreinen. In de huidige situatie wordt meestal of vanuit Sport, of vanuit Onderwijs een beleidszaak benaderd. Intergraal wil zeggen dat er een overstijgende visie komt tussen de beleidsterreinen, denk aan Onderwijs, Welzijn, Zorg en dus ook Sport. Stadsdelen kunnen straks zelf aangeven op welke inspanningen en voorzieningen men aanspreek wenst te maken.
 • Aandachtspunten (vanuit het Sportplan Amsterdam) voor Zuidoost zijn:
 • De rol van DMO zal nog belangrijker worden, voor DMO zaak om zich goed te ontwikkelen en profileren in deze. Het Sportplan moet overigens nog goedgekeurd worden door de Raad.
 • Sportparticipatie blijft achter (sportparticipatie is onder het stedelijke gemiddelde).
 • Beperkt sportaanbod op/na de basisschool; weinig cohesie tussen Onderwijs en Sport.
 • Veel kleine sportverenigingen met een kwetsbare structuur. De meeste verenigingen zijn <intern> gericht. Voorop staat een financieel en sportief gezonde organisatie, gebaseerd op vrijwilligerswerk. De praktijk is dat zo’n sportvereniging drijft op een handvol vrijwilligers. Onvoldoende wordt nog nagedacht over het samengaan van sportverenigingen, de multifunctionele sportvereniging, onvoldoende wordt nog nagedacht over de kansen van de Sport met Onderwijs en Welzijn. Hetgeen overigens ook voor vele onderwijs- en welzijnsorganisaties geldt: men is <intern> gericht, onvoldoende gericht op de vorming van integrale beoefening en de vorming van een sociale sportcohesie in de wijk. De SARZO is blij dat een HvA stagiair aan de slag is met een Advies t.a.v. Kadervorming en Vrijwilligerswerving t.b.v. de sportvereniging, de vorming van Ouders naar Vrijwilligers, en  Houden we zeven voetbalverenigingen in het Stadsdeel, of komt er een samenwerking tussen de voetbalverenigingen uit Zuidoost, de andere sportverenigingen uit Zuidoost en Onderwijs- en Buurtorganisaties, voor de vorming van multifunctionele sportverenigingen. Sterke sociaal georiënteerde verbanden die de bewoner/sporters weten terug te halen naar Zuidoost. (PvA).
 • Het lot ligt in handen van de actoren in het veld. De sportbesturen, schoolbesturen, de verantwoordelijke ambtenaren, politici en projectgerelateerde organisaties. De SARZO onderzoekt de mogelijkheid van een sportconferentie met de diverse partijen om de kansen te inventariseren. (Niet te verwarren met het Sportcafé, wat puur voor de Sport is, is ook goed).
 • Politiek Zuidoost heeft 2008 uitgeroepen tot sportjaar. Er loopt een enquête/inventarisatie naar de status van de sportverenigingen. Wat is de behoefte, waar liggen lacunes. Belangrijk voor de politiek is dat de dekking en invulling van een integrale sportgedachte. Niet direct de behoefte invullen van een enkele sportaanbieder, maar de dekking van de macro gedachte.
 • uiteraard gaat u deze mogelijkheden inclusief het Sportloket terugvinden op ZuidoostSport.nl.
 • Enkele jaren geleden reeds heeft de SARZO, i.s.m. het stadsdeel een meeting georganiseerd voor voetbalverenigingen uit Zuidoost en voetbalclubs met een zware relatie met de wijk. Acht relatief kleine verenigingen (waarvan een aantal dus buiten Zuidoost), die samen sterk moeten staan. Waarbij natuurlijk niet voorbij dient te gaan aan de historie die een vereniging kent, maar de toekomst stelt hoge eisen. Uiteindelijk hebben voorlopig slechts twee voetbalverenigingen een samenwerkings- of fusie-intentie afgesproken. De stimulans vanuit Zuidoost dient gericht te zijn op de vorming van Multifunctionele verenigingen. De column van portefeuillehouder Emile Jaensch, vindt dan ook bijval vanuit de Sportadviesraad ZO.
 • Een multifunctionele Sport, Onderwijs en Buurt georiënteerde sportorganisatie. Met inzet van vrijwilligers en professionals (kansen met combifuncties in het Onderwijs met Sport).
 • De Sportadviesraad Zuidoost (SARZO) is de afgelopen jaren actief in (gevraagd en ongevraagd) Advisering en ondersteunt bij Sportstimulering in ons stadsdeel. Een strategisch en integraal Sportbeleid is altijd het uitgangspunt bij haar advies. Adviezen t.a.v.: Sportaccommodatie, Beleid en de vorming van een Sportloket, kennen allen het uiteindelijke uitgangspunt dat er meer gesport gaat worden, waarbij de belangen van de sportverenigingen voorop staan. Het realiseren van Sportaccommodaties staat niet los van het versterken van Sportverenigingen (besturen en vrijwilligers). Zonder sportvereniging, geen accommodaties.
 • Vanuit het Stadsdeel nu wordt zeker ingezet op een verbetering van de sportinfrastructuur, de sportaccommodatie. Zo wordt een geheel nieuwe Bijlmersporthal met zwembad gerealiseerd, een nieuw Bijlmersportpark is door de Stadsdeelraad, een Sportactiviteitencentrum (SAC) in Driemond is al onder hamerslag geweest en op Strandvliet zet Grondbedrijf Amsterdam de spa in de grond. Naast de realisatie van multifunctionele sportcomplexen (waarbij onderhoud van bestaande accommodatie niet vergeten mag worden), heeft het Stadsdeel plannen op tafel voor de sportsoftware, waaronder: sportprogramma’s voor scholieren in de BOS-projecten.