28 jun

  • By Redactie Toekomst en Talent
  • In Overig
  • Commentaar Off

Eind vorige maand presenteerde de nieuwe coalitie van Amsterdam – bestaande uit Groen Links, D66, PvdA en SP – het coalitieakkoord 2018. Hierin beschrijven zij de belangrijkste plannen en afspraken voor de komende vier jaar, uiteraard ook op het gebied van sport (p. 63-64). De Sportraad heeft zich verdiept in het akkoord en vorige week een reactie verstuurd aan de nieuwe wethouder Sport, Simone Kukenheim.
 
Hoewel de Sportraad constateert dat het coalitieakkoord 2018 uitgebreid aandacht besteedt aan sport, maken wij ons zorgen over de effectiviteit van de gepresenteerde beleidskeuzes. Naar onze mening zijn heldere keuzes en concrete doelstellingen noodzakelijk om de sport in Amsterdam adequaat te kunnen blijven ondersteunen. De Sportraad heeft het nieuwe college geadviseerd daarbij prioriteit te geven aan het (1)  investeren in het sportaccommodatiefonds, (2) invoeren van een dwingende sportnorm, (3) handhaven van het (top)sportevenementenbudget en (4) uitbreiden van het bewegingsonderwijs.
 
De Sportraad maakt zich bovenal zorgen over het toenemend tekort aan voldoende, aantrekkelijke en bereikbare sportvoorzieningen in onze stad. Waar Amsterdam er de komende periode 7500 woningen per jaar bij zal krijgen, ontbreekt het in de plannen van de nieuwe coalitie aan de noodzakelijke dwingende regelgeving (ruimtelijke sportnorm) en bijbehorende financiering om ook het sportieve voorzieningenniveau op peil te brengen. Op verschillende plaatsen in de stad is al begonnen met de aanleg van nieuwe wijken zonder dat daarbij extra ruimte voor sport wordt gerealiseerd. Hierdoor dreigt straks opnieuw een generatie jonge Amsterdammers op te groeien zonder voldoende mogelijkheden in de buurt om te kunnen sporten en bewegen. 
 
Verder vallen de bezuinigingen op het (top)sportevenementenbudget op. Niet alleen wordt het toch al bescheiden budget voor topsport hierdoor onevenredig hard getroffen, ook heeft de Sportraad geen goede argumenten voor deze keuze kunnen vinden. Tot slot blijft de Sportraad pleiten voor uitbreiding van het bewegingsonderwijs (en het aantal beweegmomenten) op de basisschool. Alleen daar tref je alle kinderen en kan je de basis leggen voor een levenslang actieve leefstijl.

De Sportraad Amsterdam heeft met veel interesse kennisgenomen van het coalitieakkoord 2018 dat u onlangs samen met uw collega wethouders presenteerde. Tot ons genoegen is daarin volop aandacht voor sport en komt een indrukwekkende verscheidenheid aan sport gerelateerde onderwerpen aan de orde. De Sportraad ziet ernaar uit om hier samen met u de komende jaren mee aan de slag te gaan en voort te bouwen op het succesvolle sportbeleid van de afgelopen jaren.

Als Sportraad vragen we daarbij wel aandacht voor de haalbaarheid van een dergelijke brede agenda. Wij denken dat heldere keuzes en concrete doelstellingen de effectiviteit van het sportbeleid in Amsterdam ten goede zullen komen. Naar onze mening verdient het volgende viertal beleidskeuzes prioriteit. Deze prioriteiten lichten wij in het vervolg van deze brief nader toe.

1. Investeer opnieuw in een sportaccommodatiefonds;

2. Voer per direct een dwingende sportnorm in;

3. Handhaaf het (top)sportevenementenbudget;

4. Breid het bewegingsonderwijs op basisscholen uit.

Sportaccommodatiefonds De beste manier om het sportgedrag van Amsterdammers positief te beïnvloeden is door te zorgen voor voldoende, kwalitatief hoogwaardige en uitnodigende sportvoorzieningen in de buurt. Dit is bovendien een basisvoorwaarde voor het organiseren van de vele initiatieven die in het coalitieakkoord worden benoemd. Immers, zonder voldoende geschikte en bereikbare voorzieningen is het moeilijk sporten. Helaas kent Amsterdam momenteel een tekort aan deze voorzieningen, met onder meer wachtlijsten en verdringingseffecten tussen sporten als gevolg. De afgelopen bestuursperiode is een begin gemaakt met een inhaalslag door aanzienlijk te investeren in vernieuwing en vervanging van sportvelden, -hallen en zwembaden alsmede in sportieve voorzieningen in de openbare ruimte. Dit is echter geen tijdelijk proces, maar een continue opgave. Om het huidige aanbod voorzieningen verder op niveau te kunnen brengen adviseert de Sportraad daarom op korte termijn het sportaccommodatiefonds nieuw leven in te blazen en te vullen. Naast de zogenaamde basisvoorzieningen zal hierbij ook rekening gehouden moeten worden met de nieuwbouw dan wel renovatie van verschillende grootstedelijke voorzieningen zoals de Jaap Eden IJsbanen en de Sporthallen Zuid.

Sportnorm Waar bij het sportaccommodatiefonds de nadruk nog ligt op het op het inlopen van achterstanden, is de Sportnorm bedoeld om het aantal voorzieningen mee te laten groeien met de verdichtende stad. In het coalitieakkoord wordt dit naar mening van de Sportraad nog altijd te vrijblijvend geformuleerd. Hierdoor is het allerminst vanzelfsprekend dat sport structureel onderdeel gaat uitmaken van het ruimtelijk besluitvormingsproces, temeer daar iedere vorm van financiële dekking voor maatschappelijke voorzieningen vooralsnog ontbreekt. De Sportraad adviseert het college dringend om lessen te trekken uit het verleden. Al bij de ontwikkeling van IJburg bleek het ruimtelijke beleid in dit opzicht te falen. Maar ook alle, meer recent vastgestelde ruimtelijke ontwikkelplannen bevatten nauwelijks nieuwe vierkante meters voor sport. Wel veel nieuwe woningen vol potentiële sporters erbij dus, maar zonder voldoende voorzieningen in de buurt om te kunnen sporten. En dat in een stad waar al een tekort aan sportieve ruimte bestaat. Directe invoering van een dwingende sportnorm is dan ook vereist. Alleen zo kunnen we het groeiende tekort aan sportieve voorzieningen een halt toe roepen en kostbare correctierondes in de toekomst vermijden. Bovendien voorkomen we dat opnieuw een generatie jonge Amsterdammers opgroeit zonder voldoende mogelijkheden om in de buurt te kunnen sporten en bewegen.

Topsportevenementen De rigoureuze bezuinigingen op (top)sportevenementen hebben de Sportraad verbaasd. Het toch al relatief kleine budget dat in onze stad wordt geïnvesteerd in topsport wordt hierdoor onevenredig hard getroffen. Naar mening van de Sportraad is dit onterecht en niet met goede redenen omkleed. De afgelopen jaren heeft Amsterdam een gedegen trackrecord van aansprekende evenementen opgebouwd. Het EK Atletiek, WK Roeien, WK Beachvolleybal, EK Hockey, EK 3×3 basketbal en de Coolste Baan (WK allround schaatsen) zijn stuk voor stuk zorgvuldig geselecteerd en in vele opzichten (sportief, financieel, organisatorisch en economisch) succesvol gebleken. Dankzij bijbehorende side-events kwamen ook nog eens duizenden Amsterdamse scholieren in aanraking met deze sporten. De volle stadions werden daarnaast grotendeels bevolkt door mensen uit Amsterdam en omgeving die hebben kunnen genieten van prachtige topsport om de hoek. Daarmee is ook de invloed van dit soort evenementen op de toenemende drukte verwaarloosbaar gebleken. De Sportraad ziet, kortom, enkel goede redenen om ten minste eenmaal per jaar een aansprekend internationaal topsportevenement te blijven organiseren en daar structureel een bedrag voor te reserveren. Dergelijke evenementen horen bij de sport en horen bij een stad als Amsterdam.

Bewegingsonderwijs Hoewel we verheugd zijn over de toegezegde aandacht voor sport op het mbo, blijft de Sportraad met klem adviseren om het bewegingsonderwijs op basisscholen uit te breiden. Terwijl het belang van meer en beter (leren) bewegen op school al lang en breed is aangetoond en de roep in den lande om uitbreiding van het bewegingsonderwijs steeds luider klinkt, kiest uw college in het akkoord voor een opsomming van hetgeen al jaren praktijk is en daarmee het handhaven van de status quo. Getuige de toenemende inactiviteit en de afname van motorische vaardigheden onder jongeren is hier een hogere ambitie noodzakelijk. Aangezien het onderwijs de enige plaats is waar alle kinderen bereikt worden, mag niet lichtzinnig aan deze maatschappelijke verantwoordelijkheid voorbij worden gegaan.

Sportraad is er van overtuigd dat een minder traditionele en meer creatieve benadering van het bewegingsonderwijs uitbreiding met ten minste een derde uur ook financieel haalbaar maakt.

Tot slot wil de Sportraad naast deze vier prioriteiten graag uw aandacht vragen voor de parkeerproblematiek rond Amsterdamse sportparken. De parkeervoorzieningen zijn in veel gevallen beperkt en de tarieven – een uitzondering daargelaten – onvriendelijk. Uiteraard hoopt ook de Sportraad dat zoveel mogelijk mensen te voet, per fiets of met het ov de weg naar hun sport vinden. Dit neemt echter niet weg dat iedere sportvereniging ook te maken heeft met bezoekende teams van buiten de stad, toeschouwers en kader. Met name deze laatste groep (veelal bestaande uit vrijwilligers) is ook nog eens meerdere dagen op de club te vinden en wordt onevenredig zwaar belast door onvriendelijke parkeerregimes. De vele technische toepassingen die voorhanden zijn moeten het mogelijk maken om rond sportparken maatwerk ten aanzien van het parkeerbeleid te bieden.