17 nov

  • By Redactie Toekomst en Talent
  • In Overig
  • Commentaar Off

bron: www.kvlo.nl

De vrijblijvendheid van de laatste jaren heeft weinig opgeleverd. Het Kabinet moet meer eisen stellen aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs door de inzet van vakleerkrachten en borging van de 2 lesuren.

De KVLO heeft op grond van eerdere berekeningen (Eindrapport Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten, januari 2017), uitgerekend wat de reële kosten zijn van 100% inzet vakleerkrachten bij twee lesuren bewegingsonderwijs ter vermindering van de hoge werkdruk van (groeps)leerkrachten in het PO (zie bijlage).

Wij hebben de PO-Raad, OCW en Tweede Kamerleden hierover geïnformeerd en gevraagd deze maatregel serieus te overwegen voor een structurele werkdrukverlaging voor alle groepsleerkrachten en voldoende en goed bewegingsonderwijs voor alle kinderen. Zeker nu uit de 1-meting van het Mulier Instituut – Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017- blijkt dat de inzet van vakleerkrachten het verschil maakt en nog steeds teveel kinderen op de basisschool maar 1 gymlesuur per week krijgen.

Uitkomsten 1-meting Mulier Instituut ondersteunen behoefte en plan voor meer inzet vakleerkrachten
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport/VWS) heeft maandag 13 november, de 1-meting naar de Tweede Kamer gestuurd (zie bijlage) en voor behandeling verwezen naar minister Arie Slob (OCW); de nieuwe minister van PO en VO zal de Kamer hierover nader informeren in het kader van het Bestuursakkoord PO (Plan van aanpak bewegingsonderwijs).

Opvallend in de 1-meting zijn de positieve ervaringen van basisscholen met vakleerkrachten.  Het Mulier Instituut stelt daarover dat over een breed front bij basisscholen de overtuiging leeft dat het inzetten van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs kwalitatief beter bewegingsonderwijs oplevert en ook een meerwaarde heeft in de verbreding van het sport- en beweegaanbod op scholen in samenwerking met buitenschoolse sportaanbieders. Meer dan 75% van de scholen die nu groepsleerkrachten inzet voor bewegingsonderwijs heeft de wens om meer vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs in te zetten.
 
Nog steeds 400.000 kinderen met 1 gymles per week en teveel onbevoegden
Ronduit teleurstellend zijn de uitkomsten m.b.t. het aantal lesuren en onbevoegden voor de klas. Het vorige Kabinet koerste zelfs op uitbreiding naar 3 uur! Ruim 1 op de 5 scholen geeft nog steeds maar 1 gymles per week. Om onherstelbare (motorische)- achterstanden te voorkomen zou de minimumlessentabel van 2 uur wettelijk moeten worden ingevoerd, zodat de inspectie ook kan toezien op de kwaliteit van het bewegingsonderwijs voor alle kinderen.

Met betrekking tot het aantal onbevoegden is er een lichte verbetering geconstateerd, maar er wordt nog steeds op 11% van de scholen door onbevoegden les gegeven en bij 21% incidenteel onbevoegden ingezet.